Przejdź do treści

Zachodniopomorskie – Milion złotych na politykę społeczną w regionie

Zadania dotyczące każdego z nas.

Milion złotych na politykę społeczną w regionie

Wolny czas bez telefonu lub komputera, wzmacnianie więzi rodzinnych, aktywizacja seniorów, prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji dla dzieci do 6 roku życia z wrodzoną niepełnosprawnością to przykłady działań, na których realizację organizacje pozarządowe mogą regularnie pozyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W tym roku konkurs ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej został rozszerzony o nowe zadania. Po raz pierwszy zarezerwowano środki na projekty wspierające rozwój demokracji oraz lokalnych społeczności i wspólnot.

Postępowanie konkursowe zostało podzielone na jedenaście zadań. Obejmują one projekty z zakresu polityki społecznej (250 tys. zł), programu Region dla Rodziny (475 tys. zł) oraz programu Region wyrównanych szans (276 tys. zł). Wybrane w otwartym konkursie ofert organizacje będą realizować swoje przedsięwzięcia na zasadzie wsparcia (częściowe dofinansowanie) lub powierzenia (całkowite sfinansowanie). – Naszym priorytetem jest budowanie regionu otwartego, solidarnego, tolerancyjnego, dlatego współpraca z podmiotami niepublicznymi to ważny filar naszej polityki społecznej. Widać to również w prospołecznym budżecie województwa na ten rok – mówi zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Najwięcej środków zarezerwowano na działalność na rzecz osób starszych oraz na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka (po 200 tys. zł na każde zadanie). 150 tys. zł zostanie wykorzystane na integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mowa tu o osobach bezdomnych, opuszczających zakłady karne czy placówki opiekuńczo wychowawcze.

Organizacje będą mogły także pozyskać środki na projekty wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (50 tys. zł) oraz upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także na działania wspomagające rozwój demokracji (50 tys. zł). To pieniądze na organizację kampanii społecznych, debat, dyskusji itp.

Przewidziano także fundusze (w ramach powierzenia zadania) na utworzenie Regionalnego i Lokalnego Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów oraz sieciowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (75 tys. zł) czy wsparcie pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

W ubiegłym roku na wsparcie działań z obszaru szeroko rozumianej polityki społecznej przeznaczono ponad 720 tys. zł. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 28 lutego 2019 r. (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl).

Określone zadania w konkursie wynikają z programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny” oraz „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. Region wyrównanych szans”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz naboru wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty znajdują w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

http://bip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-dla-podmiotow-niepublicznych-na-wsparcie-i-powierzenie-realizacji-2

%d bloggers like this: