Przejdź do treści

Praca szuka Polaka. GUS: już prawie 165 wolnych wakatów

W końcu II kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 164,7 tys. i była większa niż w końcu I kwartału o 12,3 tys., tj. o 8,1 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Wedłu najnowszych danych, w porównaniu z końcem II kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy była większa o 42,7 tys., tj. o 35,0. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 42,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

W II kwartale 2018 r. utworzono o 34,9% mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale o 1,7% więcej niż rok wcześniej. W okresie II kwartału 2018 r. zlikwidowano o 33,2% mniej miejsc pracy niż w poprzednim kwartalei o 3,5% mniej niż w II kwartale 2017 r.

Z analizy prezentowanego szeregu danych wynika, że tylko w IV kwartale w latach2010 – 2012 liczba nowo utworzonych miejsc pracy była niższa od zlikwidowanych.

Warto zauważyć, iż począwszy od I kwartału 2016 r., w porównaniu z danymi kwartalnymi dla poprzednich lat, liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest znacząco wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności.

Wyniki badania popytu na pracę za II kwartał 2018 r. są reprezentatywne dla 773,2 tys.podmiotów, z czego 70,7% stanowią jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Wśród badanych jednostek 91,2% stanowiły podmioty sektora prywatnego. Spośród ogólnej liczby 773,2 tys. podmiotów tylko 56,1 tys., tj. 7,3%, dysponowało w końcu II kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 91,8% stanowiły jednostki sektora prywatnego, najczęściej (57,3%) były to jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

mp/

Rekomendowany fotograf GOOGLE Street View - Świnoujście - Daniel SZYSZ