Przejdź do treści

Dodatkowe pieniądze na dożywianie

5 mln 700 tys. zł – tyle wynosi dodatkowa dotacja, jaką wojewoda zachodniopomorski przekaże 75 gminom z naszego województwa na do dożywianie dzieci. W sumie w tym roku z budżetu państwa do wszystkich 114 zachodniopomorskich gmin na ten cel trafi ponad 27,9 mln zł.

banknoty 100 i 50-złotowe
Wsparcie finansowe dla gmin w zakresie dożywiania udzielane jest na podstawie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Dotacja przyznawana jest przez wojewodę na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Ze środków przekazanych gminom z programu udzielane jest wsparcie: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Pomoc może być udzielona w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.