Przejdź do treści

Kolejne problemy Posła Gawłowskiego – tym razem finansowe – nie ma pracy nie ma płacy

Poseł w czasie pozbawienia wolności nie otrzymuje uposażenia poselskiego ani ryczałtu na biuro. Informacja CIS

Centrum Informacyjne Sejmu przypomina, że zgodnie z art. 5a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora „Poseł lub senator w czasie pozbawienia wolności nie wykonuje praw i obowiązków wynikających z niniejszej ustawy”. Z kolei art. 23 ust. 10a tej ustawy przewiduje, że w przypadku posła pozbawionego wolności prawa i obowiązki posła wynikające z funkcjonowania i znoszenia biura przechodzą na Marszałka Sejmu.

W przypadku odnotowanej ponownie przez niektóre media sprawy posła Stanisława Gawłowskiego, CIS informuje, że otrzymał on uposażenie poselskie za tę część kwietnia 2018 r., w której nie był on osobą tymczasowo aresztowaną. Aktualnie posłowi Gawłowskiemu uposażenie poselskie nie przysługuje – nie jest więc ono ani wypłacane ani odkładane na żadne subkonto, nie będzie też wypłacone żadne wyrównanie po odzyskaniu wolności. Z kolei dieta parlamentarna jest wypłacana z góry, dlatego poseł Stanisław Gawłowski otrzymał ją za kwiecień 2018 r. w całości. Za kolejne miesiące nie jest wypłacana.

W odniesieniu do biura poselskiego posła Stanisława Gawłowskiego, Marszałek Sejmu udzielił pełnomocnictwa jednemu z pracowników Kancelarii Sejmu do wykonywaniu w imieniu Marszałka Sejmu obowiązków w zakresie m.in. regulowania bieżących wydatków związanych z działalnością biura oraz wykonywania obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników biura, w tym do wypłaty wynagrodzeń, opłaty składek ubezpieczeniowych i regulowania zaliczek na podatek dochodowy.

Ponieważ dzisiejsze zainteresowanie mediów tą sprawą wynika z upublicznienia pisma skierowanego w tej sprawie na ręce Marszałka Sejmu przez przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO, CIS przypomina, że przepisy zastosowane w odniesieniu do posła Stanisława Gawłowskiego zostały uchwalone w styczniu 2005 r.

Link do powołanego głosowania:
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&4&95&5

Link do aktualnego brzmienia ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora:
http://www.sejm.gov.pl/prawo/mandat/kon6.htm