Przejdź do treści

GUS: gospodarstwa domowe zużywają coraz mniej energii

Z danych GUS na temat finalnego zużycia energii według sektorów wynika, że w latach 2006-2016 wzrósł udział sektorów transportu i usług w finalnym zużyciu energii, a spadł przemysłu, gospodarstw domowych i rolnictwa.

Udział transportu wzrósł z 23 do 29%, co było największą zmianą w omawianym okresie, a przyczyną była rosnąca rola drogowych przewozów towarowych, a także przewozów osobowych dokonywanych samochodami prywatnymi. Gospodarstwa domowe pozostały największym konsumentem, pomimo spadku udziału z 35 do 30%.

W 2016 r. udział zużycia energii w gospodarstwach domowych w finalnym zużyciu energii wyniósł 30%. Najczęściej zużywanym nośnikiem były paliwa węglowe, ale ich udział spadł z 35% w 2006 r. do 33% w 2016 r. Kolejnymi nośnikami były: ciepło (jego udział wyniósł w 2016 roku 20%), gaz ziemny (18%), energia elektryczna (13%), pozostałe nośniki (14%) i paliwa ciekłe (3%).

Najważniejszym kierunkiem użytkowania energii było ogrzewanie pomieszczeń, których udział wyniósł 66,4% w 2016 r. Ogrzewanie wody pochłonęło 15,8% energii, oświetlenie i urządzenia elektryczne 9,7%, a gotowanie posiłków 8,0%.

W transporcie w 2016 r. ponad 94% energii zostało zużyte w transporcie drogowym, poniżej 4% energii zostało zużyte w transporcie lotniczym, poniżej 2% w transporcie kolejowym, a minimalne ilości przez żeglugę śródlądową i przybrzeżną. Zużycie paliw w transporcie drogowym w latach 2006 – 2016 zwiększyło się o 42% (roczne tempo wzrostu 3,5%), przy jednoczesnym wyraźnym spadku zużycia energii w transporcie kolejowym.

Ogółem średnie roczne tempo wzrostu zużycia paliw w transporcie (bez transportu lotniczego) wyniosło 3,1% w latach 2007-2016. Finalne zużycie energii w przemyśle osiągnęło największą wartość w roku 2007, kiedy wyniosło 15 Mtoe, a najniższą (13 Mtoe) dwa lata później. W 2016 r. zużycie wyniosło 14,8 Mtoe.

Największy spadek zużycia nastąpił w przypadku paliw ciekłych (spadek o 53%). Zmniejszeniu uległo także zużycie ciepła (o 38%) oraz węgla (o 21%). Wzrosło natomiast zużycie gazu (o 2%), energii elektrycznej (o 21%) oraz pozostałych nośników (o 115%).

mp/