Przejdź do treści

Zachodniopomorskie – Ruszył uzupełniający nabór w programie Senior+

Dodatkowe 16,4 mln złotych – o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” 2018.

logo programu Senior+
Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. O środki na ten cel mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

Rozwój placówek „Senior+”
Przypomnijmy – w wyniku podstawowego i dodatkowego naboru ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018 do samorządów trafi w sumie ponad 61 mln zł, w tym przeszło 45,89 mln zł na utworzenie nowych placówek „Senior+” i ponad 15,1 mln zł na zapewnienie funkcjonowania istniejących już dziennych domów i klubów „Senior+”.
W efekcie powstanie 287 nowych placówek „Senior+” (90 dziennych domów i 197 klubów), a 230 już istniejących takich placówek (156 dziennych domów i 74 klubów), zapewniających łącznie 5951 miejsc, otrzyma dofinansowanie na zapewnienie bieżącego funkcjonowania.

Uzupełniający nabór ofert
Dzięki ogłoszonemu dziś uzupełniającemu naborowi ofert zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego mogą jeszcze ubiegać się o dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu „Senior+”. Do pozyskania jest jeszcze ponad 16,41 mln złotych.

Ważne terminy
Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim do 14 czerwca br. (decyduje data wpływu do urzędu).

Po ocenie ofert wojewodowie przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania nie później niż do 28 czerwca br.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do 12 lipca 2018 br.

Dodatkowe informacje
Przed upływem terminu składania ofert stosownych wyjaśnień dotyczących programu „Senior+” udziela Departament Polityki Senioralnej w godz. 9-12 pod nr tel. 22 661 18 59.
Szczegółowe informacje na temat zasadach programu i warunków konkursu można uzyskać we właściwych urzędach wojewódzkich

Wojewoda Zachodniopomorski