Przejdź do treści

Płyny do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie z akcyzą od 1 lutego

Od 1 lutego br. płyny do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie zostaną opodatkowane akcyzą.

Prawidłowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich będzie wymagało rejestracji i wpłacania akcyzy.
Stawka podatku jest jedną z niższych w UE.

1 lutego 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadza nowe regulacje w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych. Akcyzą zostaną objęte płyny do papierosów elektronicznych (bez względu na zawartość w nim nikotyny) oraz wyroby nowatorskie, które są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych, zawierających w swoim składzie tytoń do palenia (wyrób nowatorski jest podgrzewany przy użyciu specjalnego urządzenia w celu uwolnienia aerozolu zawierającego nikotynę).
Oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe – zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą.

Od tej daty produkcja wyrobów akcyzowych, jak i ich import z krajów trzecich, czy też nabycie wewnątrzwspólnotowe z krajów Unii Europejskiej, co do zasady, powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego.

Rejestracja
Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, lub sprowadzający te wyroby do Polski z UE (nabycie wewnątrzwspólnotowe) lub z krajów trzecich (import) będzie musiał złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego – AKC-R.
Rejestracji należy dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, np.:
produkcji płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich,
sprowadzenia tych wyrobów do Polski z UE lub krajów trzecich.

Gdzie dokonać rejestracji?
Rejestracji dokonuje się w urzędzie skarbowym właściwym w zakresie akcyzy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, np. ze względu na miejsce produkcji płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich.
W woj. zachodniopomorskim są to Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie.
Jeśli działalność prowadzona jest na terenie właściwości różnych urzędów skarbowych, to rejestracji dokonuje się w urzędzie skarbowym odpowiednim ze względu na adres:
siedziby firmy (w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) lub
zamieszkania (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Zgłoszenie rejestracyjne online
Jeśli przedsiębiorca posiada podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, może skorzystać
z usługi online pozwalającej na elektroniczne wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego.
Termin uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego
Właściwy naczelnik urzędu skarbowego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, wyda pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.

Wysokość stawki akcyzy
dla płynu do papierosów elektronicznych na poziomie 0,5 zł/1mililitr,
dla wyrobów nowatorskich na poziomie 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Zwolnienia od akcyzy
W stosunku do tych produktów przewidziano zwolnienia od podatku akcyzowego np. w sytuacji importu płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego. Zwolnienie obejmie import płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

przesyłka ma charakter okazjonalny;
przesyłka zawiera wyroby akcyzowe przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego odbiorcy lub jego rodziny;
ilość i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;
odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki.
Wyroby te są zwolnione od akcyzy jeśli ich ilość nie przekracza w przypadku płynów do papierosów elektronicznych – 10 mililitrów albo wyrobów nowatorskich – 0,008 kilograma.
Okres przejściowy na oznakowania

Na dostosowanie linii produkcyjnej do oznaczania tych towarów znakami akcyzy przewidziane zostało czasowe zwolnienie ich producentów z tego obowiązku. Przejściowo, do końca października 2018 r., z obowiązku oznaczania znakami akcyzy ma być zwolniony płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Natomiast do końca grudnia 2018 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy mają być zwolnione te produkty, które wprowadzono do sprzedaży detalicznej przed 1 listopada 2018 r.
Obowiązek zapłaty akcyzy powstanie w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, które zostaną wyprodukowane od 1 stycznia 2019 r. Zatem do 31 grudnia 2018 r. należy złożyć deklarację w sprawie przedpłaty akcyzy AKC-PA i wpłacić przedpłatę akcyzy w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w styczniu 2019 r. Wielkość ta ma charakter szacunkowy i obliczana jest w oparciu o stawkę podatku obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i planowaną wielkość produkcji w danym miesiącu.
Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich przygotowana została specjalna instrukcja pozwalająca na zapoznanie się z nowymi obowiązkami. Instrukcja będzie sukcesywnie aktualizowana wraz z publikacją aktów wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanej ustawy. W szczególności dotyczy to rozporządzeń dotyczących wzorów dokumentów:

związanych z rejestracją w podatku akcyzowym,
deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego,
deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy
dla których finalizowany jest proces legislacyjny, a ich wejście w życie powinno nastąpić wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
Rynek papierosów elektronicznych jest stosunkowo młodym rynkiem, który, po okresie intensywnego wzrostu, jest relatywnie stabilny i ma swoich stałych użytkowników. W 2016 roku został on uregulowany ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wprowadzono m.in. obowiązek rejestracji, badań i raportowania w zakresie papierosów elektronicznych. Wprowadzono też zakaz sprzedaży płynu do papierosów elektronicznych przez Internet osobom poniżej 18 lat oraz zakaz używania papierosów elektronicznych w miejscach publicznych.

Wyroby nowatorskie dopiero wiosną ubiegłego roku pojawiły się w sprzedaży w Polsce.

Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach Europy, w tym m.in. w Portugalii, we Włoszech czy na Węgrzech.

Istotnym czynnikiem opodatkowania jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników
e-papierosów i wyrobów nowatorskich. Dzięki znakowi akcyzy (banderoli) na opakowaniach konsumenci będą mogli sami zweryfikować legalność i jakość produktu. W ten sposób opodatkowanie uporządkuje rynek papierosów elektronicznych i ograniczy napływ tanich produktów niskiej jakości przez co zapewnione zostaną wyższe standardy ochrony zdrowia.
Niemniej ważnym aspektem nowej akcyzy jest uszczelnienie opodatkowania. Do tej pory papierosy elektroniczne i wyroby nowatorskie były nieopodatkowane, a są to produkty substytucyjne do papierosów.  Utrzymywanie opodatkowania tylko zwykłych papierosów i nieopodatkowanie nowoczesnych wyrobów byłoby więc nierównym traktowaniem substytucyjnych kategorii.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie