Przejdź do treści

W stargardzkim więzieniu powstaje hala produkcyjna

W budowanej hali będą zatrudnieni skazani, którzy nie mogą pracować poza terenem zakładu karnego.

Skazany zatrudniony obniża koszty swojego utrzymania

Dzięki podjętej w ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu „Praca dla więźniów” inwestycji, zatrudnionych zostanie dodatkowo 50 skazanych na jednej zmianie produkcyjnej, odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Stargardzie. Już na etapie budowy hali zatrudnionych odpłatnie jest 11 osadzonych. Powierzchnia użytkowa hali będzie wynosić 1000 m2. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2.500.000 zł i jest finansowany z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Planowany termin oddania do użytku inwestycji przypada na 30.06.2018 r. Należy zaznaczyć, że w hali pracować będą skazani, którzy z uwagi na charakter popełnionego przestępstwa oraz wymiar kary do tej pory nie mogli być zatrudniani u kontrahentów zewnętrznych poza terenem więzienia. Osadzeni będą zatrudnieni odpłatnie, co znacząco wpłynie na obniżenie kosztów ich utrzymania. Ponadto będą mogli wesprzeć finansowo swoje rodziny, wywiązać się z ciążących na nich zobowiązań alimentacyjnych oraz zadośćuczynić ofiarom popełnionych przestępstw. Nie bez znaczenie pozostaje również możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, a także możliwość kontynowania zatrudnia po opuszczeniu zakładu karnego. Kontrahent, który uruchomi działalność produkcyjna w hali jest firma KUCA Sp. Z o.o. – producent osprzętu sieci trakcyjnej.

Dlaczego pracodawcy opłaca się zatrudnić skazanych

Przedsiębiorca, który zatrudnia skazanych zyskuje między innymi : ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności, natomiast osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, ma ponadto możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Kilka słów o programie „Praca dla więźniów”

Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Program „Praca dla więźniów” jest projektem bez precedensu w historii polskiego więziennictwa. Tylko w ciągu 18 miesięcy wdrażania programu zatrudnienie skazanych zwiększyło się o 11 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył niespotykaną wcześniej wartość 52,8 %. Obecnie pracuje ponad 35,8 tys. osób pozbawionych wolności ( dane na koniec października 2017 roku). Nigdy w historii III RP nie pracowało tylu skazanych. Obowiązki swoje skazani wykonują prawidłowo, często z dużym zaangażowaniem. Dzięki wprowadzeniu programu spadają także koszty utrzymania więźniów przez obywateli. W 2016 roku skazani przepracowali w skali kraju 4 mln 659 tys. roboczogodzin o wartości ponad 51 mln złotych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” jest finansowana przede wszystkim przez samych skazanych a nie z pieniędzy podatników.

mjr Sebastian Matuszczak Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie