Przejdź do treści

Likwidacja Aresztu Śledczego w Choszcznie oraz Oddziału Zewnętrznego w Choszcznie Aresztu Śledczego w Choszcznie

Świnoujście w sieci – Twoje pierwsze źródło informacji

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Choszcznie oraz Oddziału Zewnętrznego w Choszcznie Aresztu Śledczego w Choszcznie

Na podstawie art. 208 § 5 i art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Z dniem 31 marca 2018 r. znosi się Areszt Śledczy w Choszcznie, z siedzibą w Choszcznie przy ul. Wolności 12, 73-200 Choszczno, województwo zachodniopomorskie, zwany dalej „Aresztem”, podległy dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie, zwanemu dalej „Dyrektorem Okręgowym” oraz Oddział Zewnętrzny w Choszcznie, z siedzibą w Choszcznie przy ul. Matejki 3, 73-200 Choszczno Aresztu Śledczego w Choszcznie, zwany dalej „Oddziałem Zewnętrznym”, podległy Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Choszcznie.

2. Nieruchomość Aresztu oraz Oddziału Zewnętrznego zostanie zagospodarowana zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.1)).

3. Czynności likwidacyjne, które wykonuje dyrektor Aresztu, kończą się z dniem 31 marca 2018 r.

§ 2. Mienie ruchome Aresztu oraz Oddziału Zewnętrznego zostanie zagospodarowane zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanego Aresztu oraz Oddziału Zewnętrznego zostanie określone w odrębnej decyzji.

§ 3.1. Należności i zobowiązania likwidowanego Aresztu oraz Oddziału Zewnętrznego przejmuje z dniem 31 marca 2018 r. zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych Minister Sprawiedliwości i będą one fi nansowane z części 37 Sprawiedliwość, dział 755 Wymiar Sprawiedliwości rozdział 75512 Więziennictwo.

2. Dokumentacja fi nansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych i funkcjonariuszy, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostanie przejęta przez dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie, z siedzibą Stargardzie, Aleja Żołnierza 42, 73-110 Stargard, województwo zachodniopomorskie, podległego Dyrektorowi Okręgowemu.

§ 4. Nadzór merytoryczny, fi nansowy i organizacyjny nad czynnościami, o których mowa w zarządzeniu, sprawuje Dyrektor Okręgowy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro

Artykuł Likwidacja Aresztu Śledczego w Choszcznie oraz Oddziału Zewnętrznego w Choszcznie Aresztu Śledczego w Choszcznie pochodzi z serwisu Świnoujście w sieci www.eswinoujscie.pl.